Na této stránce naleznete

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele

Celou informaci o zpracování osobních údajů pro klienty a dodavatele si také můžete stáhnout jako pdf soubor zde.

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Celou informaci o zpracování osobních údajů pro uchazeče si můžete také stáhnout jako pdf soubor zde.

 

 

 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

 

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 

(1)     Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost STACHEMA CZ s.r.o.

Kontaktní osoba: Bc. Martin Váša

tel:724 076 554

e-mail:vasa@stachema.cz

 

(2)     Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot a materiálů včetně souvisejících činností.

 

(3)     Právní základ:

  • Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání obchodních sdělení nesouvisející s poskytnutou službou, pro účely pořízení audiovizuálních záznamů a použití k propagaci v tištěné nebo elektronické formě
  • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb včetně zpracování osobních údajů za účelem zkvalitnění péče o zákazníka a personalizace služeb a komunikace se zákazníkem, obchodních nabídek a marketingových činností souvisejících s odebíraným produktem a službami, bonusových zákaznických programů, předcházení podvodného jednání apod. 
  • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
  • Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce. Pro účely ochrany majetku, bezpečnosti práce, obhajoby právních nároků a pojištění (kamerové systémy).

 

(4)     Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

 

(5)     Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU (cloudové služby se servery mimo EU).


(6)     Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 

(7)     Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

 

(8)     Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

 

(9)     Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

 

(10)Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

-     osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

-     subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

-     subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

-     osobní údaje byly zpracovány protiprávně

-     uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

-     se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

-     se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu

 

(11)Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

 

(12)Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartována a v elektronické podobě smazána.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

 

 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Správcem osobních údajů je společnost STACHEMA CZ s.r.o. (dále jen zaměstnavatel)

Kontaktní osoba: Bc. Martin Váša

tel: 724 076 554

e-mail: vasa@stachema.cz

 

Zaměstnavatel poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které uchazeč o zaměstnání zaměstnavateli poskytl v rámci náboru a přijímacího řízení do zaměstnání:

 

(1)Účel zpracování:

Zaměstnavatel bude zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání pro účely náboru a přijímacího řízení do zaměstnání.

 

(2)Právní základ: 

-       Souhlas subjektu údajů: pro účely uchování dodaných osobních údajů a jiných informací i po ukončení výběrového řízení

-       Plnění či uzavření pracovní smlouvy: pro účely uchování dodaných osobních údajů a jiných informací během trvání výběrového řízení

 

(3)Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nejsou během výběrového řízení poskytnuty dalším subjektům ke zpracování.

 

(4)Další příjemci:

Zaměstnavatel může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje zaměstnavatelem pověřeným smluvním partnerům v oblasti HR služeb, IT služeb a technologií.

 

(5)Doba uložení osobních údajů:

Zaměstnavatel uchovává osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení, v případě udělení souhlasu pak po dobu 3 let po ukončení výběrového řízení. 

 

(6)Zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí:

Osobní údaje pochází přímo od uchazeče o zaměstnání, případně ze online pracovních portálů, kde si uchazeč své údaje vložil.

 

(7)Práva uchazeče o zaměstnání jako subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – zaměstnanec má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, zaměstnavatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

-     osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

-     zaměstnanec odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

-     zaměstnanec vznese námitky proti zpracování

-     osobní údaje byly zpracovány protiprávně

-     uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

-     se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

-     se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – zaměstnanec má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – zaměstnanec má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – zaměstnanec má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. 

 

(8)Neposkytnutí osobních údajů:

Uchazeč o zaměstnání musí poskytnout osobní údaje, především o své profesní kariéře, v opačném případě by bylo znemožněno vedení přijímacího řízení a případné uzavření a plnění pracovní smlouvy.

 

(9)Další ustanovení:

Další osobní údaje, které zaměstnanec neposkytl zaměstnavateli osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.